Bibliografia

Wybrane pozycje bibliograficzne:

 1. Adcock E.P., Ochrona i przechowywanie zbiorów. Zalecenia IFLA w kwestii opieki i obchodzenia się z materiałami bibliotecznymi, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 1999.
 2. Bulanda E.T.J., Pamięci wybitnego etnologa polskiego prof. dr Stanisława Poniatowskiego, „Lud”, nr 36, 1946.
 3. Eile R.F. red., Research Methods in Social Anthropology and Ethnographic Research. A Guide to General Conduct, , London – Orlando – San Diego – New York – Toronto – Montreal – Sydney – Tokyo – Sao Paulo 1984.
 4. Garztecki J., Zarys dziejów fotografii społecznej, „Fotografia”, nr 2, 1981.
 5. Gładkowski K., Badania etnologiczne i religioznawcze Stanisława Poniatowskiego, [w:] "Z zagadnień etnologii i religioznawstwa. Materiały i studia Księży Werbistów", nr 23, Warszawa 1986, s. 69­96.
 6. Gładkowski K., Etnologia. Koncepcja teoretyczno­metodologiczna Stanisława Poniatowskiego, Olsztyn 2001.
 7. Heidenreich B., Kultura Goldów i Oroczonów w świetle etnograficznych materiałów Stanisława Poniatowskiego, [w:]  Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnologii, red. J. Babicz, A. Kuczyński ,Wrocław 1975.
 8. Kuczyński A., Wkład Polaków do badań nad ludami Syberii, [w:] „Lud”, t. 51, cz. II, 1968.
 9. Kuczyński A., Syberyjskie szlaki, Wrocław – Warszawa – Kraków ­ Gdańsk 1972.
 10. Kuczyński A., Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych, T. I, Azja i Afryka, Wrocław 1994.
 11. Ligocki A., Czy istnieje fotografia socjologiczna?, Kraków 1987.
 12. Nowicka E., Trzciński P., Badacz­ Polak wśród rdzennych mieszkańców Syberii, [w:] Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych, red. Z. Jasiewicz, Seria: „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, Poznań 2004.
 13. Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.
 14. Paradowski D. red., Digitalizacja piśmiennictwa, Warszawa 2010.
 15. Płoszajski G., Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, Warszawa 2008.
 16. Poniatowski S., Dziennik opracowany Stanisława Poniatowskiego, Archiwum PTL we Wrocławiu, sygn. 378.
 17. Poniatowski S., Dziennik wyprawy, [w:] „Lud”, t. 50, 1966.
 18. Wokroj F., Ludność nadamurska w świetle antropologicznych materiałów Stanisława  Poniatowskiego, „Lud”, t. 50, 1966.
 19. hasło: Stanisław Poniatowski, Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII/1, z. 112, Wrocław1982, s. 485, autorka hasła: Janina Rosen-­Przeworska.
Polski